MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

ÎMS "LIFTSERVICE" activează în baza următoarelor documente normative şi a actelor legislative:

 • Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;
 • Codul muncii a RM;
 • Norme şi Reguli în Construcţie;
 • Regulile de Construire şi Exploatare Inofensivă a Ascensoarelor NRS 35-03-60:2003;
 • Statutul ÎMS "LIFTSERVICE";
 • Hotărîrea Guvernului RM nr.191 din 19.02.2002;
 • Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.6/9 din 14.05.2009 şi Decizia Consiliului municipal Bălţi nr.3/4 din 31.03.2010 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ";

Întreprinderea municipală specializată "LIFTSERVICE" pe parcursul a 43 ani activează în domeniul exploatării ascensoarelor pe teritoriul Republicii Moldova, efectuînd tot complexul de lucrări, inclusiv lucrările de montare şi reglare a utilajului ascensoarelor, deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia lor. Suplimentar, întreprinderea efectuează lucrările de măsurări electrice la ascensoare.

Posibilităţile tehnice, înzestrarea cu utilaj şi diverse dispozitive, angajarea specialiştilor de înaltă calificaţie şi alte caracteristice a întreprinderii asigură о capacitate de producere în întreţinerea a circa 5000 ascensoare. În întreprindere sunt angajaţi 229 salariati.

Pentru organizarea procesului de deservire tehnică a ascensoarelor au fost create 5 sectoare de producere după criteriul teritorial, din care 4 sectoare activează în municipiul Chişinău, şi unul în mun. Bălţi.

În prezent ÎMS "LIFTSERVICE" deserveşte 2619 ascensoare, din care majoritatea lor sînt instalate in mun. Chişinău - 2382 ascensoare. Aceste ascensoare sunt instalate în blocuri locative, întreprinderi, edificii administrative şi instituţii medicale.

Pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor municipiului Chişinău acestea sunt repartizate pentru deservire şi reparaţie conform criteriului teritorial:

Botanica - 829 ascensoare - sectorul nr.2
Centru - 374 ascensoare - sectorul nr.1
Rîşcani - 565 ascensoare - sectorul nr.1
Buiucani - 477 ascensoare - sectorul nr.4
Ciocana - 124 ascensoare - sectorul nr.1

În prezent, acordăm servicii de întreţinere tehnică a tuturor ascensoarelor instalate  în fondul locativ municipal Chişinău - 2145 ascensoare.

În prezent se exploatează 1931 ascensoare care funcţionează 26 ani şi mai mult şi care se află la deservirea întreprinderei.

Primordial se atrage atenţia la asigurarea funcţionării inofensive a ascensoarelor vechi, care se exploatează de 25 ani şi mai mult. În conformitate cu standardul 22011-95, termenul de exploatare a ascensoarelor stabilit este de 25 ani, însă în realitate, întreprinderea are la întreţinerea tehnică ascensoare care se exploatează 26 ani şi mai mult, instalate în blocuri locative gestionate de (situaţia la 01.01.2016):

Beneficiar Total ascensoare Numărul de ascensoare, care se exploateaza mai mult de 25 ani Cuantumul de ascensoare, care se exploateaza mai mult de 25 ani
IMGFL 1168 1063 91,01
CCL 549 451

82,15

APLP 209 153 73,21
ACC 154 52 33,77
Blocuri locative departamentale 65 40 61,54
Total 2145 1759 82,00

Pentru asigurarea funcţionării permanente a ascensoarelor, reducerea termenelor de reparaţie etc. şi pentru asigurarea sectoarelor de producere în întreprindere au fost organizate:

 • sectorul de producere şi reparaţie cu sediul în or.Chişinău, care are la dispoziţia sa baza de producere cu diverse ateliere de reparaţie a utilajului, şi anume:
  • atelierul de reparație a utilajului mecanic;
  • atelierul de bobinare a utilajului electric - motoare, transformatoare, bobine;
  • diverse strunguri;
  • atelierul de sudare, inclusiv şi sudarea prin contact;
  • atelierul de prelucrare a lemnului;
  • atelierul de turnare a pieselor prin presiune;
  • parcul de automobile;
  • în întreprindere activeaza laboratorul electrotehnic;
  • dispunem de un bloc administrativ, bloc de producere, depozite si altele.
 • serviciul de dispecerat central a ascensoarelor a sectoarelor Botanica, Centru, Rîşcani, Buiucani care activează în regim non-stop şi care este înzestrat cu 5 unitati de autotransport (mun.Chişinău, Bălţi).

Luînd în consideraţie faptul că practic 100% de materiale şi utilajul de bază a ascensoarelor întreprinderea achiziţionează din Ukraina, Belorusia, Rusia şi România, au fost încheiate contracte cu uzinele - producătoare din aceste ţări, inclusiv la achiziţionarea cablului de oţel, arcurilor, firului emailat, cablului flexibil, troliurilor, etc.

Suplimentar la baza de producere a întreprinderii s-a majorat asortimentul de piese şi utilaj, cît şi a numărului lor în fabricare şi reparaţie.

În atelierile întreprinderii se repară şi se rebobinează integru toate modelele de electromotoare principale şi de acţionare a uşilor cabinei, a reductoarelor, fabricarea uşilor cabinelor şi a puţului pentru orice model a ascensoarelor, fabricarea roţilor a limitatorului de viteză şi a dispozitivului de întindere a cablului, rolelor de diverse modele ş.a.

Aplicînd tehnica de calcul modernă a fost posibil de a extinde utilizarea tehnologiei informaţionale a întreprinderii – evidenţa contabilă a materialelor şi a salariului, completarea bazei de date a ascensoarelor (posedăm informaţia pe fiecare ascensor – modelul, utilajul, cablurile, anul exploatării ş.a.), cît şi parametrii lor tehnici, proiectarea şi calcularea parametrelor pieselor şi a utilajului.

Permanent are loc perfecţionarea personalului pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor moderne cu dirijare în baza aplicării elementelor electronice sau a microprocesoarelor, a ascensoarelor cu sisteme de dirijare în grup sau în pereche, cît şi a ascensoarelor cu reglarea acţionării. În laboratorul  electrotehnic al întreprinderii se fabrică componente electrice a ascensoarelor cu aplicarea elementelor moderne – relee de timp, redresoare, utilaj de protecţie a motoarelor electrice ş.a.

Pentru întreţinerea ascensoarelor se efectuează întregul complex de lucrări – revizii tehnice, reparaţii reglamentare şi generale, verificări tehnice. Zilnic se controlează funcţionarea fiecărui ascensor şi starea lui tehnică. Lunar, conform graficului reparațiilor preventiv-planificate, perfectat în conformitate cu documentele normative, se efectuează lucrările de reparaţii reglamentare, reparaţii generale şi verificarea tehnică a ascensoarelor. Anual se efectuează lucrări de reparaţii neplanificate, cum ar fi reparaţiile utilajului deteriorat intenţionat, restabilirea sau montarea  utilajului după furt ș.a.

Specialiştii şi conducătorii întreprinderii periodic sunt atestaţi în Inspectoratul Instalaţiilor sub Presiune și Mecanismelor de Ridicat. Personalul de serviciu a întreprinderii este instruit la cursurile de pregătire profesională şi admis la executarea lucrărilor de sinestător, cu eliberarea certificatelor corespunzătoare. Verificarea cunoştinţelor se efectuează periodic conform graficului elaborat în SECŢIA CONTROL TEHNIC ŞI SECURITATEA SĂNĂTAŢII MUNCII a întreprinderii.

În întreprindere se atrage atenţia la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor, crearea condiţiilor inofensive a locurilor de muncă, excluderea accidentelor şi avariilor la locurile de muncă, reducerea la maxim a condiţiilor nocive. În totalitate salariaţii sînt asiguraţi cu salopete, încălţăminte, îmbrăcăminte specială pentru sudori ş.a., utilaj şi dispozitive la locurile de muncă.

În prezent întreprinderea activează ritmic şi execută toate obligaţiunile contractuale de întreţinere tehnică şi reparaţie a ascensoarelor beneficiarilor şi în totalitate s-a înregistrat un rezultat pozitiv, faţă de serviciile prestate populaţiei.

  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055