MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

ÎMS "LIFTSERVICE" activează în baza următoarelor documente normative şi  acte legislative:

 • Statutul ÎMS "LIFTSERVICE";
 • Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;
 • Hotărîrea Guvernului RM nr. 506 din 05.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor;
 • Codul muncii al RM;
 • Norme şi Reguli în Construcţie;
 • Hotărîrea Guvernului RM nr.191 din 19.02.2002;
 • Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.6/9 din 14.05.2009 şi Decizia Consiliului municipal Bălţi nr.3/4 din 31.03.2010 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ";

Întreprinderea municipală specializată "LIFTSERVICE", de la fondarea ei, activează pe piața Republicii Moldova în domeniul întreținerii tehnice a ascensoarelor. Ea prestează și execută tot complexul de servicii și lucrări, inclusiv lucrările de demontare a utilajului vechi și montare a  ascensoarelor noi, precum și servicii de reglare și deservire tehnică, reparaţie şi reconstrucţie a ascensoarelor . Suplimentar, întreprinderea prestează servicii de  măsurări electrice la ascensoare.

Posibilităţile tehnice și de producere, dotarea cu utilaj şi diverse dispozitive, dotarea cu specialişti calificați  asigură о capacitate de prestare a serviciilor de  întreţinere tehnică  la circa 5000 de ascensoare concomitent.

Pentru organizarea procesului de deservire tehnică a ascensoarelor, la moment în cadrul  întreprinderii activează 4 sectoare de montare și deservire, ce include și serviciile de intervenție 24/24,care asigură prestarea serviciilor după criteriul teritorial, din care 3 sectoare activează în municipiul Chişinău, iar unul în mun. Bălţi. Sectorul de montare și deservire Bălți asigură funcționarea inofensivă a ascensoarelor în tot nordul Republicii Moldova.

În prezent ÎMS "LIFTSERVICE" deserveşte 2621 de ascensoare, din care majoritatea lor sînt instalate în mun. Chişinău - 2383 unități. Aceste ascensoare funcționează în blocuri locative, diferite întreprinderi, clădiri departamentale şi instituţii medicale.

Pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor municipiului Chişinău acestea sunt repartizate pentru deservire şi reparaţie conform criteriului teritorial:

Botanica - 842 ascensoare - sectorul nr.2
Centru - 377 ascensoare - sectorul nr.1
Rîşcani - 562 ascensoare - sectorul nr.1
Buiucani - 472 ascensoare - sectorul nr.4
Ciocana - 130 ascensoare - sectorul nr.1

ÎMS "LIFTSERVICE" prestează  servicii de întreţinere tehnică a tuturor ascensoarelor instalate  în fondul locativ municipal Chişinău – 2158 de ascensoare.

Primordial se atrage atenţia la asigurarea funcţionării inofensive a ascensoarelor fizic uzate, care se exploatează de 25 ani şi mai mult. În conformitate cu standardul 22011-95, termenul de exploatare al ascensoarelor stabilit este de 25 ani, însă în realitate, întreprinderea are la întreţinerea tehnică ascensoare care se exploatează peste 25 de ani (2483 ascensoare la 01.06.2018), instalate în blocuri locative gestionate de:

Beneficiar

Total ascensoare
Fondul locativ mun. Chișinău

Numărul de ascensoare, care se exploateaza mai mult de 25 ani

Cuantumul, %

IMGFL

1172

1152

98,29

CCL

486

480

98,77

APLP

208

203

97,6

ACC

239

170

71,13

Blocuri locative departamentale

53

48

90,57

Total

2158

2053

95,13

Pentru asigurarea funcţionării continuu a ascensoarelor, reducerii termenelor de staționare și reparaţie, asigurarea funcționării sectoarelor de producere, în cadrul întreprinderii au fost create și dezvoltate:

 • sectorul de producere şi reparaţie din str. Transnistria, 10, care are la dispoziţia sa baza de producere cu diverse ateliere de reparaţie a utilajului, şi anume:
  • atelierul de reparație a utilajului mecanic;
  • atelierul de bobinare a utilajului electric - motoare, transformatoare, bobine;
  • diverse strunguri;
  • atelierul de sudare, inclusiv şi sudarea prin contact;
  • atelierul de prelucrare a lemnului;
  • atelierul de turnare a pieselor prin presiune;
  • parcul de automobile;
  • în întreprindere activeaza laboratorul electrotehnic;
  • bloc administrativ, bloc de producere, depozite si teren adiacent.
 • serviciul de dispecerat central al ascensoarelor, care activează în regim 24/24 şi care este înzestrat cu 5 unitati de transport auto (mun.Chişinău, Bălţi).

Practic toate materialele, piesele de schimb şi utilajul de bază al ascensoarelor, întreprinderea îl achiziţionează din Ukraina, Belorusia, Rusia şi România.

Suplimentar, la baza de producere a întreprinderii s-a majorat asortimentul de piese şi utilaj,care poate fi fabricat pe loc, respectiv şi a numărului lor în fabricare şi reparaţie.

În atelierile întreprinderii se repară şi se rebobinează integru toate modelele de electromotoare         (principale şi de acţionare a uşilor cabinei), reductoare, se confecționează uşile cabinelor şi a puţului pentru orice model de ascensor, se produc roţile la limitatorul de viteză şi la dispozitivul de întindere a cablului, role de diverse modele etc.

Aplicînd tehnica de calcul modernă a fost posibil de a extinde utilizarea tehnologiei informaţionale a întreprinderii – evidenţa contabilă a materialelor şi a salariului, completarea bazei de date a ascensoarelor (posedăm informaţia pe fiecare ascensor – modelul, utilajul, cablurile, anul fabricării, montării și punerii în funcțiune, uzina producătoare etc,), cît şi a parametrilor lor tehnici, proiectarea şi calcularea parametrelor pieselor şi a utilajului.

Pentru întreținerea tehnică a ascensoarelor se efectuează întregul complex de lucrări, prevăzut de  Regulamentul privind deservirea, revizia și repararea ascensoarelor, și anume:

 • deservirea tehnică (DT);
 • revizia tehnică (RT);
 • revizia generală semestrială (RGS);
 • revizia generală anuală (RGA);
 • măsurări electrice (ME).

Permanent are loc perfecţionarea cadrelor pentru întreţinerea tehnică a ascensoarelor moderne cu dirijare în baza aplicării elementelor electronice sau a microprocesoarelor, a ascensoarelor cu sisteme de dirijare în grup sau în pereche, cît şi a ascensoarelor cu reglarea actionăarii  prin convertor de frecvență. În laboratorul  electrotehnic al întreprinderii se produc componente electrice ale ascensoarelor cu aplicarea elementelor moderne – relee de timp, redresoare, utilaj de protecţie a motoarelor electrice etc.

Specialiștii și conducerea întreprinderii periodic sînt atestați la Agenția Supraveghere Tehnică. Personalul de serviciu al întreprinderii este instruit la cursurile de pregătire profesională și admis la executarea lucrărilor fără supervizor, cu eliberarea certificatelor corespunzătoare. Verificarea cunoștințelor se efectuează periodic, conform graficelor elaborate de către Secția Control Tehnic și Securitatea Sănătății Muncii din cadrul întreprinderii.

În întreprindere se atrage atenţia la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor, crearea condiţiilor inofensive și a unui cadru pozitiv la locurile de muncă, excluderea accidentelor şi avariilor la serviciu, reducerea la maxim a condiţiilor nocive. Salariaţii sînt asiguraţi cu salopete, încălţăminte, îmbrăcăminte specială pentru sudori etc., utilaj şi dispozitive necesare pentru executarea la nivel înalt a obligațiunilor funcționale.

În prezent principalele priorități în activitatea întreprinderii reprezintă prestarea unor servicii calitative și acționarea promptă la solicitarea consumatorilor, satisfacerea necesităților beneficiarilor, respectînd legislația în domeniul ascensoarelor, executarea  obligaţiunilor contractelor de întreţinere tehnică şi deservire a lor, precum și suportul maximal pentru consumatori în exploatarea inofensivă a ascensoarelor.

  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055